О МАСТЕР ПРОГРАМУ

ИСХОДИ АКРЕДИТАЦИЈА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (2022) стр. 45.  (15. 11. 2022 – 15. 11. 2029)  >>>

Студијски програм (МАС) Мастер професор предметне наставе у области уметности – ликовних уметности, примењених уметности и дизајна садржи све елементе утврђене законом и конципиран је као програм једногодишњих интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних студија (ИМТ) мастер академских студија са обимом од 60 ЕСПБ у пољу – друштвено-хуманистичких наука. Научне, стручне, односно уметничке области из ДХ поља су (Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља (“Службени гласник РС”, број 114/2017): Педагошке и андрагошке науке (Члан 4., тачка 5) и Науке о уметностима (Члан 4, тачка 16).

Начин извођења студија и бодовна вредност сваког предмета исказана је у складу са ЕСПБ.  Мастер академске студије (МАС) Мастер професор предметне наставе у области уметности – ликовних уметности, примењених уметности и дизајна конципиране, као флексибилан програм који чини понуда обавезних и изборних предмета који су концептуално усмерени ка садржајима из методике васпитно-образовног рада и методичке праксе из области ликовних уметности, примењене уметности и дизајна.

Студије су једногодишње, трају 2 семестара односно 60 ЕСПБ. Студије се завршавају израдом и одбраном завршног мастер (чија је вредност 10 ЕСПБ). 

Академски назив који се стиче завршетком студија је мастер професор предметне наставе, а у складу са Правилником о листи стручних, академских и научних назива[1] који је 2017. усвојио Национални савет за високо образовање, а које може бити спецификовано као мастер професор предметне наставе у области уметности – ликовних уметности, примењених уметности и дизајна.

Структура програма обухвата обавезне (О) и изборне (И) предмете који су у програму груписани као: изборни предмети (изборно подручје) или обавезни заједнички предмети (ОЗ).

Сви предмети су једносеместрални, имају дефинисану структуру у складу са стандардима, описану у спецификацији која обухвата: предвиђен број ЕСПБ бодова, предуслове за упис, циљ, исход, садржај, литературу, недељни број часова активне наставе, методе наставе, као и начин континуиране оцене знања.

Методе извођења наставе подразумевају теоријска предавања, вежбе, истраживачки рад кроз пројектне задатке, проблемски приступ решавања проблема индивидуално или у групи, вежбе, дебате, радионице, као и стручна пракса у школама вежбаоницама и установама културе.

Из перспективе образовног система у Републици Србији, сврха развијања овог мастер програма је обезбеђивање стучњака запослених у образовању на пољу уметности, а у складу са следећим захтевима:

  • законском регулативом (према Закону о основама система образовања и васпитања неопходан је мастер ниво образовања и минимум 36 ЕСПБ педагошко-психолошко-методичког образовања за професију професор предметне наставе, према документу Стандарди компетенција за професију наставник захтевају стручне, педагошке, психолошке и сарадничке компетенције наставника);
  • актуелних потреба за стручним образовањем предметних професора из области ликовних уметности, примењених уметности и дизајна (за актуелне стручне профиле у складу са образовним контекстом, номенклатуром занимања и законским регулативама у Републици Србији);
  • савремених програма за академско образовање предметних професора (у међународном контексту и захтевима који се пред образовање наставника постављају у релевантним међународним документима).

[1] http://nsvo.gov.rs/wp-content/uploads/2019/04/Pravilnik-o-Listi-strucnih-akademskih-i-naucnih-naziva_-53_2017-114_2017-52_2018-21_2019.pdf